Προκήρυξη Σύμβασης Έργου «Κατασκευή Κτιρίου Κοιτώνων ΣΜΥΑ στην Α.Β. Δεκέλειας» (Τ-113Ε)

1. Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) με τα κάτωθι στοιχεία:
Διεύθυνση: Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, Λεωφόρος Τατοΐου, ΤΚ 13671.
Κωδικός NUTS: ΕL-305.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (210)8193221, (210)8193231, (210)8193212
Τηλεομοιοτυπία (FAX) : (210)8193212
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): c22.dae@haf.gr
Ιστοσελίδα: www.haf.gr/news/contests
διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) καθώς και την ΑΔ.Φ.916/1497/Σ.402/30-07-
21/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ:907Κ6-ΓΩ1) απόφαση της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, για
την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Κτιρίου Κοιτώνων ΣΜΥΑ
στην Α.Β. Δεκέλειας» (Τ-113Ε).
2. Η παρούσα προκήρυξη και η Διακήρυξη του έργου θα δημοσιευτούν στο
ΚΗΜΔΗΣ. Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
www.haf.gr/news/contests. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτ.
14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό διατίθενται
ελεύθερα, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της
πύλης www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ) με α/α Συστήματος 182313. Επιπρόσθετα, η
παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του
ν.4412/16 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr).
3. Αναθέτουσα Αρχή (ΔΑΕ) είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή με κύρια δραστηριότητα
την Άμυνα.
4. Κωδικός CPV: 45210000-2, 45220000-5
5. Κωδικός NUTS: EL-305 (Ανατολική Αττική)21PROC009021957 2021-08-03
6. Περιγραφή έργου:
To αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας περιλαμβάνει τις εργασίες για την κατασκευή
διώροφου κτιρίου αποτελούμενου από τρία (3) τμήματα που διαχωρίζονται με αρμούς,
με συμμετρική διάταξη.
Πρόκειται για κτίριο συμβατικής κατασκευής (φέρων οργανισμός από οπλισμένο
σκυρόδεμα, στοιχεία πλήρωσης από οπτοπλινθοδομές, στέγη με κεραμίδια ρωμαϊκού
τύπου), συνολικής επιφάνειας ισογείου 890,00 τ.μ. περίπου και ορόφου 850,00 τ.μ.
περίπου. Η επικοινωνία των ορόφων γίνεται μέσω κλιμακοστασίου, το οποίο
τοποθετείται στο κέντρο του κτιρίου, διαχωρίζοντας το χώρο των κοιτώνων στις πλευρές
αριστερά και δεξιά του.
Το κτίριο έχει επίστεψη από στέγη με κεραμίδια. Στη Βόρεια όψη του κτιρίου, εξέχει
από την επίπεδη όψη στο ισόγειο κεντροβαρικά ο όγκος του λεβητοστασίου, που
προβλέπεται κυκλικό και επενδύεται με εμφανές τούβλο. Στο κτίριο προβλέπεται
θέρμανση με τη χρήση πετρελαίου – φυσικού αερίου.
7. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 3.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ
18% σύμφωνα με την παρ. 7(θ) του άρθρου 53 του ν.4412/16, απροβλέπτων 15%,
αναθεώρησης, απολογιστικών εργασιών και Φ.Π.Α 24%).
8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού (επί
λογαριασμού 3110403001 «Έξοδα Αεροπορικών Εγκαταστάσεων») και από ιδίους
πόρους σύμφωνα με την ΑΔ.Φ.800/4648/Σ.892/20-04-21/ΓΕΑ/Δ6 (επί λογαριασμού
45.98.00.000019 του ΟΛΚΑ/ΚΔ).
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
10. Η προθεσμία περαίωσης έργου είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365)
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (συμφωνητικού).
11. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
α. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών
σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της Διακήρυξης.
β. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στην/στις κατηγορία/ες Οικοδομικά 3ης Τάξης και άνω και
Ηλεκτρομηχανολογικά 1ης Τάξης και άνω ή Κοινοπραξία (αναβάθμιση) στις
κατηγορίες Οικοδομικά 3ης Τάξης και άνω και Ηλεκτρομηχανολογικά 1ης Τάξης
και άνω.
γ. Οι προσφέροντες από άλλα κράτη πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις
σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της Διακήρυξης.
12. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης.
13. Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής.
14. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ/Υποσύστημα Έργων. Οι
προσφορές υποβάλλονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/09/21 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 13/09/21 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00. Εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών, προσκομίζεται υποχρεωτικά
από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε περίπτωση
εγγύησης μη ηλεκτρονικής έκδοσης. Η προσκόμιση του φακέλου γίνεται υποχρεωτικά
και μόνο στη Γραμματεία της ΔΑΕ/Γ2. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να μεριμνήσει
από την προηγούμενη ημέρα (από ώρα 07:00 έως 13:00) για την έκδοση άδειας
εισόδου στη ΔΑΕ.
15. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η
οποία θα προκύψει ύστερα από απόφαση ορισμού της Αναθέτουσας Αρχής.
16. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για
διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών.
17. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
18. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του
διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν.4412/16 και το άρθρο 4.3 της
Διακήρυξης.
19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 03/08/21

Τ-113Ε_Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑΜ και ΑΔΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 03/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/09/2021