Προκήρυξη Σύμβασης Έργου: «Επέκταση Χώρου Εστιατορίων ΣΜΥΑ στην Α.Β. Δεκέλειας» (Τ-117Ε)

1. Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) με τα κάτωθι στοιχεία:
Διεύθυνση: Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, Λεωφόρος Τατοΐου, ΤΚ 13671.
Κωδικός NUTS: ΕL-305.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (210)8193221, (210)8193231, (210)8193212
Τηλεομοιοτυπία (FAX) : (210)8193212
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): c22.dae@haf.gr
Ιστοσελίδα: www.haf.gr/news/contests
διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) καθώς και την ΑΔ.Φ.916/1499/Σ.403/30-07-
21/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ:ΨΞΡΖ6-ΣΛ2) απόφαση της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, για
την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Επέκταση Χώρου Εστιατορίων ΣΜΥΑ
στην Α.Β. Δεκέλειας» (Τ-117Ε).
2. Η παρούσα προκήρυξη και η Διακήρυξη του έργου θα δημοσιευτούν στο
ΚΗΜΔΗΣ. Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
www.haf.gr/news/contests. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτ.
14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό διατίθενται
ελεύθερα, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της
πύλης www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ) με α/α Συστήματος 182319. Επιπρόσθετα, η
παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του
ν.4412/16 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr).
3. Αναθέτουσα Αρχή (ΔΑΕ) είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή με κύρια δραστηριότητα
την Άμυνα.
4. Κωδικός CPV: 45210000-2, 45220000-5
5. Κωδικός NUTS: EL-305 (Ανατολική Αττική)21PROC009023259 2021-08-03
6. Περιγραφή έργου:
Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η επέκταση προς τη νοτιοανατολική πλευρά
του υπάρχοντος κτιρίου του Εστιατορίου, η κατασκευή χώρου συγκέντρωσης
έμπροσθεν του νέου κτιρίου, η απομάκρυνση των προκατασκευασμένων οικίσκων στη
βορειοανατολική πλευρά του υπάρχοντος κτιρίου του Εστιατορίου, η αποξήλωση των
βάσεών τους από σκυρόδεμα και τη διαμόρφωση του χώρου σε χώρο PARKING,
καθώς και η κατασκευή νέου κτιρίου γραφείων ΜΕΔ στην βορειοδυτική πλευρά και
παραπλεύρως του υπάρχοντος κτιρίου γραφείων. Επίσης περιλαμβάνεται η
αποξήλωση του δαπέδου του χώρου της Λάντζας των Μαγειρείων, η κατασκευή των
κατάλληλων κλίσεων στο δάπεδο για την απορροή των νερών του χώρου και η
ανακατασκευή του δαπέδου, καθώς επίσης και η αποκατάσταση των υγρασιών στο
υπόγειο του υπάρχοντος κτιρίου Μαγειρείων περιλαμβάνονται συνεπώς οι απαραίτητες
εργασίες χωματουργικές, οικοδομικές ηλεκτρομηχανολογικές για την εκτέλεση του
ανωτέρω έργου.
7. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 1.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ
18% σύμφωνα με την παρ. 7(θ) του άρθρου 53 του ν.4412/16, απροβλέπτων 15%,
αναθεώρησης, απολογιστικών εργασιών και Φ.Π.Α 24%).
8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021
στη ΣΑΕ 037 με την Υπ.αριθ. 1152 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Αρ. Πρωτ. 61335/02-06-2021) (ΑΔΑ ΨΚΡΚ46ΜΤΛΡ-ΤΚ5).
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
10. Η προθεσμία περαίωσης έργου είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης (συμφωνητικού).
11. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
α. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών
σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της Διακήρυξης.
β. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στην/στις κατηγορία/ες «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» 2 ης Τάξεως και
άνω και «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» Α2 Τάξεως και άνω ή σε περίπτωση
Κοινοπραξίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2 ης Τάξεως και άνω και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Α2 Τάξεως και άνω.
γ. Οι προσφέροντες από άλλα κράτη πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις
σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της Διακήρυξης.
12. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης.
13. Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής.
14. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ/Υποσύστημα Έργων. Οι
προσφορές υποβάλλονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/09/21 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/09/21 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε περίπτωση εγγύησης μη ηλεκτρονικής έκδοσης. Η προσκόμιση του φακέλου γίνεται υποχρεωτικά και μόνο στη Γραμματεία της ΔΑΕ/Γ2. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να μεριμνήσει από την προηγούμενη ημέρα (από ώρα 07:00 έως 13:00) για την έκδοση άδειας εισόδου στη ΔΑΕ.
15. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η
οποία θα προκύψει ύστερα από απόφαση ορισμού της Αναθέτουσας Αρχής.
16. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για
διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών.
17. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
18. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του
διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν.4412/16 και το άρθρο 4.3 της
Διακήρυξης.
19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 03/08/21

Τ-117Ε _ Περίληψη Διακήρυξης_s με ΑΔΑΜ και ΑΔΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 03/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/09/2021