Δημόσιος Ηλεκτρονικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ, για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμόν 11 γραφείου εβδόμου (7 ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας»

Ο διαγωνισμός αυτός αφορά στην εκμίσθωση του υπ’ αριθμόν 11 γραφείου εβδόμου (7 ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α στην Αθήνα, με αριθμό παροχής 227523 1, ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας» καλουμένου εφ’ εξής χάριν συντομίας «Μ.Τ.Α.». Το εμβαδόν του εν λόγω γραφείου είναι 78,10 τ.μ.. Τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 8.640,00 € ως ετήσιο συνολικό μίσθωμα (ήτοι 720,00 € μηνιαίως) και ποσοστό της πενταετούς αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος. Η παραπάνω αναπροσαρμογή δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 5% επί του εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος ανά πενταετία.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 13/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/10/2021