Διευκρινίσεις Διακήρυξης Δ.12/21 της Μ.ΓΕΑ για την Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού – Παράταση της Ημερομηνίας Διενέργειας – ΑΔΑ: 6Ρ9Γ6-ΝΣΣ

Η Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, στο πλαίσιο διενέργειας του υπ’αριθμ. 12/21 συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στο αντικείμενο θέματος, παρέχει ανά ερώτημα διευκρινήσεις.

Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού της Μ.ΓΕΑ, 12/21  για την Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2021 και ώρα 14:00.

Νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 πμ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Ρ9Γ6-ΝΣΣ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 02/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/08/2021