Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.21/2021 της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Διατροφής και Παντοπωλείου.

Η 115 ΠΜ διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό κατ’ άρθρο 117 του Ν.4412/16  για την περιοδική προμήθεια ειδών διατροφής –παντοπωλείου, συσκευασίας και λοιπών ειδών, σε βάθος διετίας (2ετίας), εκτιμώμενης συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας
ποσού 59.998,30€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων πλέον ΦΠΑ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την 09 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 στην αίθουσα συσκέψεων του Διοικητηρίου της 115 ΠΜ. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (ήτοι η χαμηλότερη τιμή) ανά είδος.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ ΨΔΛ86-ΞΟΧ

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%94%CE%9B86-%CE%9E%CE%9F%CE%A7

ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009082093

Διακήρυξη Συνοπτικού Δγσμου

ΤΕΥΔ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 17/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/09/2021