Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της Μ.ΓΕΑ (Δ.13/21) για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εδράνων Αμφιθεάτρου στο 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: 9Ο1Τ6-ΞΔΚ

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατά άρθρο 117, του Ν.4412/16, για τη σύναψη σύμβασης με έναν (1) οικονομικό φορέα, για την προμήθεια και εγκατάσταση εδράνων αμφιθεάτρου στο 251 ΓΝΑ (CPV: 39110000-6), συνολικής εκτιμώμενης αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ (48.345,00 €), πλέον το ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021, 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021, 10:00 πμ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9Ο1Τ6-ΞΔΚ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 24/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/09/2021