Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση Πλωτού Ρυμουλκού με Αριθμό Διακήρυξης 19/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» – (ΑΕΕ: 09/20) με ΑΔΑ: ΨΛΨ36-ΝΣ6

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την Μίσθωση Πλωτού Ρυμουλκού.

d-pr-19-21-206pay

Αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009082351
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΛΨ36-ΝΣ6

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε επεξεργάσιμη μορφή

Τροποποιείται η Διακήρυξη του διαγωνισμού σύμφωνα με την Φ.831_ΑΔ.8683_Σ.1760_1-9-21_206ΠΑΥ_ΔΚΑΤ_ΤΜ.ΔΗΜ

Αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009141753
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΗΠΩ6-9ΜΡ

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/09/2021