Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 43/21) για την Προμήθεια Ενός (1) Set Δεξαμενών Καυσίμου (Bladder Fuel Fuselage Tanks) Α/Φ EMB-145H AEW&C – ΑΔΑ : ΩΧΞΖ6-Ν27

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια ενός (1) set των τεσσάρων (4) τεμαχίων δεξαμενών καυσίμου (Bladder Fuel Fuselage Tanks) των Α/Φ EMB-145H AEW&C, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 537.000,00€ (πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 13/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/09/2021