Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 18/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» – (ΑΕΕ: 09/20) με ΑΔΑ: ΨΘΗΧ6-ΕΣΨ

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού.

d-pr-18-21-206pay

Αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009081879
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΘΗΧ6-ΕΣΨ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε επεξεργάσιμη μορφή

Τροποποιείται η Διακήρυξη σύμφωνα με τη Φ.831_ΑΔ.8595_Σ.1746_31-8-21_206ΠΑΥ_ΔΚΑΤ_ΤΜ.ΔΗΜ

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009135179
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΕΘΥ6-ΨΜΦ

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 31/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/09/2021