Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 40/21) για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού “LUBRICATING OIL AIRCRAFT PISTON, NSN: 9150007534937 SAE – 60” των ΑΦΩΝ CL-215, PZL, T-41 – ΑΔΑ : 6ΣΑ56-ΖΚ3

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIRCRAFT PISTON, NSN 9150007534937 SAE-60, προδιαγραφής «SAE J1899/AUG 2011» προς κάλυψη αναγκών της Π.Α., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (1.560.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ (άρθρο 27, Ν.2859/2000) και για ποσότητα χιλίων πεντακοσίων εξήντα βαρελιών (4Χ390=1.560) των πενήντα πέντε γαλονιών (55GL).

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 28/09/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/10/2021