Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων και Υποστέγων ΚΕΑ (ΑΕΕ 04/21)” εκτιμώμενης αξίας 2.353.180,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

H Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων και Υποστέγων ΚΕΑ (ΑΕΕ 04/21)» , συνολικού προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (2.353.180,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

d-pr-11-21-206pay

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009094996
Η Περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009095134 και στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ47Π6-ΚΨΙ

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ”ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” του πεδίου ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα της Πύλης www.promitheus.gov.gr  με α/α συστήματος 182732.

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε επεξεργάσιμη μορφή

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 20/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/09/2021