Διαγωνισμός Έργου «Ανακατασκευή Δικτύου Ύδρευσης 115ΠΜ» (115ΠΜ-21-02) (ΑΔΑ: 6ΝΡ76-Ο2Τ)

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ. Φ916/4071/Σ.850/11-8-21/ΑΤΑ/Γ2 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή Δικτύου Ύδρευσης 115ΠΜ» (115ΠΜ-21-02) με Α.Α: 182534 στο ΕΣΗΔΗΣ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 12/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/09/2021