Διαγωνισμός (Επαναληπτικός) Έργου «Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων Κεντρικών Καυσίμων 117ΠΜ» (117ΠΜ-20-01) (ΑΔΑ: ΨΓΨΘ6-Γ9Χ)

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ. Φ916/4072/Σ.851/11-8-21/ΑΤΑ/Γ2 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων Κεντρικών Καυσίμων 117ΠΜ» (117ΠΜ-20-01) με Α.Α: 182566 στο ΕΣΗΔΗΣ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 12/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/09/2021