Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 47/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Μπουφάν Μπλε Στρατιωτικού Προσωπικού (ΑΔΑ:ΨΠ7Β6-ΛΡΨ)

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€) (ως επαναληπτικός του Δ.42/20), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Προμήθεια Μπουφάν Μπλε Στρατιωτικού Προσωπικού , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας  934.960,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 27/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/10/2021