Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 46/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας, προς Κάλυψη Αναγκών ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ(ΑΔΑ:ΨΚ8Τ6-ΧΨΒ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης χρονικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών  με δικαίωμα παράτασης για ακόμη δώδεκα (12) μήνες για την Παροχή Υπηρεσιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας, προς Κάλυψη Αναγκών ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ(συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 483.781,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 06/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/09/2021