Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.46/21 για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Διατροφής (Νωπών Αποφλοιωμένων Πατατών σε Vaccum και Ξερών Αποφλοιωμένων Κρεμμυδιών σε Vaccum) για Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΙ6Α6-ΩΤΔ

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 30/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/09/2021