Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 31/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Διακριτικών – Επωμίων Στρατιωτικών Σχολών ΣΙ – ΣΜΥΑ(ΑΔΑ:Ψ7866-10Ψ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την  Προμήθεια Διακριτικών – Επωμίων Στρατιωτικών Σχολών ΣΙ – ΣΜΥΑ , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας  357.976,34€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 27/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/09/2021