Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 04/21 του ΓΕΕΘΑ για την Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (372.800,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ω296-Ψ47

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 27/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/10/2021