Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κουφωμάτων Αλουμινίου με Αριθμό Διακήρυξης 17/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Διαμόρφωση Κτιρίου Λειτουργίας Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας» – (ΑΕΕ: 01/21) με ΑΔΑ: 6Σ966-ΩΣ0

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την Προμήθεια Κουφωμάτων Αλουμινίου.

d-pr-17-21-206pay

Αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009080669
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Σ966-ΩΣ0

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε επεξεργάσιμη μορφή

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 17/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/09/2021