Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.40/21) με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Υποδομών – System Software για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Δ6Ζ6-ΓΚ7

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.62/21) για τη Διετή Συντήρηση του Συστήματος Τομογραφίας Εκπομπής Φωτονίων (Γ΄ Κάμερα) Philips Brightview για Κάλυψη Αναγκών Της Πυρηνικής Ιατρικής του 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΑΦΨ6-ΜΓΜ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.58/21) για την Προμήθεια Σαράντα (40) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων της ΠΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦ7Ζ6-8Ψ7

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.60/21) για την Ετήσια Συντήρηση του Συγκροτήματος Αξονικής Τομογραφίας GE REVOLUTION CT ES του Εργαστηρίου Αξονικής Τομογραφίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 669Υ6-Β02

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.61/21) για την Προμήθεια Δύο (2) Ηλεκτρικών Κυκλοθερμικών Φούρνων Αέρος Ατμού για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΟ266-ΛΣΕ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 53/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «CARGO DOOR ACTUATOR», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 21EE25)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την επισκευή τριών (3) τεμαχίων υλικού «CARGO DOOR ACTUATOR», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 21EE25), CPV: 50211200-9

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.59/21) για την Προμήθεια Μιας (1) Συσκευής Yellow Grid Laser για Κάλυψη Αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΡΧ96-ΒΟ2

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 54/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών «BOOT WINGS», Συγκροτήματος «LEADING EDGES» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 213162)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υλικών «BOOT WINGS», συγκροτήματος «LEADING EDGES» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 213162), CPV: 34731000-0.

 

Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.12/21) για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ] – ΑΔΑ: Ψ6ΤΤ6-ΗΔ4

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 με σκοπό την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ, CPV: 09123000-7, ως τον Πίνακα του άρθρου 1 του Παραρτήματος «Β» της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16, του Ν.4782/21 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.46/21 για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Διατροφής (Νωπών Αποφλοιωμένων Πατατών σε Vaccum και Ξερών Αποφλοιωμένων Κρεμμυδιών σε Vaccum) για Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΙ6Α6-ΩΤΔ