Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/2021) της 116ΠΜ για την Προμήθεια Υλικού Lubricating Oil (NSN 9150007822627, Προδιαγραφή MIL-PRF- 7808L, GRADE 3) – ΑΔΑ: 6ΧΜΜ6-ΔΥ7

Η 116ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Lubricating Oil (NSN 9150007822627, Προδιαγραφή MILPRF7808L, GRADE 3), CPV: 09211000 ως
τα εί
δη του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της διακήρυξης. Η
επιλογή του α
ναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους
ειδικότερους όρους της διακήρυξης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα 60.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων που βαρύνουν τον ανάδοχο ποσοστού 6,27868% επί της καθαρής αξίας, ενώ,
σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.2859/00,
απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ.

ΑΔΑ: 6ΧΜΜ6-ΔΥ7

ΑΔΑΜ: 21PROC008985753

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 28/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/08/2021