Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.10/21) της 117ΠΜ για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας Δέντρων από Χώρους της Α/Β Ανδραβίδας – ΑΔΑ: 6ΥΑΧ6-ΦΟΥ

Η 117ΠΜ προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την άπαξ κοπή και αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Μονάδος.

ΑΔΑ: 6ΥΑΧ6-ΦΟΥ

ΑΔΑΜ: 21PROC008859033

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 05/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/07/2021