Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 44/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Σαράντα Έξι (46) FT Υλικού «BAR METAL», Επίγειου Εξοπλισμού (O/N 213235)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια σαράντα έξι (46) FT υλικών «BAR METAL», επίγειου εξοπλισμού (O/N 213235), CPV: 44212520-0.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 09/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/07/2021