Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 43/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Τεμαχίων Υλικού «CYLINDER ASSY LRU12», Συγκροτήματος «ENGINE (72)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203497)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια τεσσάρων (4) τεμαχίων υλικού «CYLINDER ASSY LRU12», Συγκροτήματος «ENGINE (72)» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203497), CPV: 34731100-1.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 09/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/07/2021