Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 42/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Έξι (6) Τεμαχίων Υλικού «MAGNETO», Συγκροτήματος «ENGINE (72)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL (O/N 213164)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια έξι (6) τεμαχίων υλικού «MAGNETO», συγκροτήματος «ENGINE (72)» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ PZL (O/N 213164), CPV: 34731000-0.

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 01/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/07/2021