Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.11/21) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ) – ΑΔΑ : Ψ4Η96-ΜΞΝ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών (CPV: 15111000-9, 15113000-3, 15112130-6 & 15119000-5), ως τα είδη του Πίνακα Παραρτήματος «Β», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16, του Ν.4782/21 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 13/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/07/2021