Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Σκυροδέματος με Αριθμό Διακήρυξης 15/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση βλαβών λιμενικού έργου Α/Δ Σκύρου στις πλέον κρίσιμες περιοχές» – (ΑΕΕ: 09/21) με ΑΔΑ: 6ΘΒ66-8ΚΛ

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την Προμήθεια Σκυροδέματος.

d-pr-15-21-206pay

Αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008903395
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΘΒ66-8ΚΛ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 12/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/07/2021