Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία υπ’αρίθμ. 45/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια τριών (3) Τεμαχίων Διχτυών Ανάσχεσης Αεροσκαφών ΝΕΤ ΜΕΝ SL-24» – ΑΔΑ : ΩΝΥΛ6-ΙΙ7

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια τριών (3) τεμαχίων Διχτυών Ανάσχεσης Αεροσκαφών ΝΕΤ ΜΕΝ SL-24, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 135.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24% = 32.400,00€), ήτοι σύνολο 167.400,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 10/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/09/2021