Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για τις “Προεργασίες-Αποξηλώσεις-Εργασίες Κατασκευής Οδοστρωσίας – Ασφαλτικών” στο πλαίσιο του έργου “Αποκατάσταση Επιφάνειας Κύλισης Τμημάτων Οδικού Δικτύου 114ΠΜ” (ΑΕΕ: 07/21)

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου για τις “Προεργασίες-Αποξηλώσεις-Εργασίες Κατασκευής Οδοστρωσίας – Ασφαλτικών” στο πλαίσιο του έργου “Αποκατάσταση Επιφάνειας Κύλισης Τμημάτων Οδικού Δικτύου 114ΠΜ” (ΑΕΕ: 07/21), συνολικού προυπολογισμού εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (192.240,00 €) , χωρίς ΦΠΑ, ήτοι διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (238.377,60 €) με ΦΠΑ 24%.

d-pr-08-21-206pay

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008983113

Η Περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008986394 και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω89Π6-ΔΑΟ

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ”ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” του πεδίου ”ΕΣΗΔΗΣ-Προμήθειες και Υπηρεσίες” της πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 135967

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 27/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/09/2021