Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/21) για την Προμήθεια Ειδών Συστημάτων Πληροφορικής προς Κάλυψη Αναγκών Αναβάθμισης Επιχειρησιακών Συστημάτων ΚΕΠΑ-ΑΔΑ:6Ε676-Σ41

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό (Δ.08/21) σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Ειδών
Συστημάτων Πληροφορικής προς Κάλυψη Αναγκών Αναβάθμισης Επιχειρησιακών Συστημάτων ΚΕΠΑ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:6Ε676-Σ41

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.08/21

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 01/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/07/2021