Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.49/21) για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ: ΩΔΒ46-Κ5Ν

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔΒ46-Κ5Ν

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 02/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/07/2021