Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 30/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Ραφή Στολών – Πηλικίων – Θερινών Παντελονιών Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών(ΑΔΑ:Ω5ΣΑ6-35Ψ)

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την  Ραφή Στολών – Πηλικίων – Θερινών Παντελονιών Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας  965.898,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 13/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/09/2021