Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ΄αριθμ. 03/2021 του ΓΕΕΘΑ για Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) διακηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (225.278,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΘΓΙ6-ΩΒΡ

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 02/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/08/2021