Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων καυσίμων της ΠΑ στο Α/Δ Ηρακλείου

Ανακοινώνεται ότι την 02.09.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Ακαδημίας 27, Αθήνα), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων καυσίμων της ΠΑ στο Α/Δ Ηρακλείου, για χρονικό διάστημα δώδεκα ετών από υπογραφής της σύμβασης.

Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση χώρου συνολικής επιφάνειας 2.300τμ, εντός του Α/Δ Καλαμάτας, αποκλειστικά για τη λειτουργία σταθμού αεροπορικού καυσίμου

Ανακοινώνεται ότι την 02.09.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Ακαδημίας 27, Αθήνα), δημόσιος νέος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση χώρου συνολικής επιφάνειας 2.300τμ, εντός του Α/Δ Καλαμάτας, αποκλειστικά για τη λειτουργία σταθμού αεροπορικού καυσίμου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από υπογραφής της σύμβασης.

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση εκτάσεων εντός του Α/Δ Αμυγδαλεώνα Καβάλας

Ανακοινώνεται η διεξαγωγή δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού προς εκμίσθωση των κατωτέρων εκτάσεων εντός του Α/Δ Αμυγδαλεώνα Καβάλας :
α. Έκταση Α’, συνολικού εμβαδού 79.731 τ.μ., και
β. Έκταση Β’, συνολικού εμβαδού 58.408 τ.μ.
γ. ‘Ολων των χώρων εντός του άνω Αεροδρομίου (Α/Δ) (ΟΣΕΑΑΥ, υποδομές
κλπ), οι οποίοι χρησιμοποιούνταν από προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, πλην,
όμως, αυτών που είναι ήδη εκμισθωμένοι ή παραχωρημένοι από το Μ.Τ.Α. σε  τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα (υπό τους περιορισμούς των Όρων του Διαγωνισμού).

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία υπ’αρίθμ. 45/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια τριών (3) Τεμαχίων Διχτυών Ανάσχεσης Αεροσκαφών ΝΕΤ ΜΕΝ SL-24» – ΑΔΑ : ΩΝΥΛ6-ΙΙ7

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια τριών (3) τεμαχίων Διχτυών Ανάσχεσης Αεροσκαφών ΝΕΤ ΜΕΝ SL-24, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 135.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24% = 32.400,00€), ήτοι σύνολο 167.400,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 46/2021), 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών «FITTING ASSY», Συγκροτήματος «FUSELAGE» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 213161)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υλικών «FITTING ASSY», συγκροτήματος «FUSELAGE» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 213161), CPV: 34731000-0.

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 48/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών «BOOT WINGS», Συγκροτήματος «LEADING EDGES» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 213162)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υλικών «BOOT WINGS», συγκροτήματος «LEADING EDGES» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 213162), CPV: 34731000-0.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 45/21 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ: 67ΔΣ6-9ΓΓ

 

Ματαίωση και Επανάληψη του Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Υπ’ αρίθμ. 03/21 Ανάδειξης Αναδόχου για την Αποκλάδωση- Υλοτόμηση Αποκομιδή Ξυλείας στην 112ΠΜ

Η 112 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό  για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Αποκλάδωση – Υλοτόμηση – Αποκομιδή Ξυλείας στην 112 ΠΜ.

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/2021) της 116ΠΜ για την Προμήθεια Υλικού Lubricating Oil (NSN 9150007822627, Προδιαγραφή MIL-PRF- 7808L, GRADE 3) – ΑΔΑ: 6ΧΜΜ6-ΔΥ7

Η 116ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Lubricating Oil (NSN 9150007822627, Προδιαγραφή MILPRF7808L, GRADE 3), CPV: 09211000 ως
τα εί
δη του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της διακήρυξης. Η
επιλογή του α
ναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους
ειδικότερους όρους της διακήρυξης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα 60.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων που βαρύνουν τον ανάδοχο ποσοστού 6,27868% επί της καθαρής αξίας, ενώ,
σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.2859/00,
απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ.

ΑΔΑ: 6ΧΜΜ6-ΔΥ7

ΑΔΑΜ: 21PROC008985753

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 35/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Ανάδειξη Πλειοδότη/ών Διαδικασίας Παροχής Διευκολύνσεων «Αποθήκευσης αεροπορικού καυσίμου JP – 8» σε διάφορα Α/Δ της ΠΑ(ΑΔΑ:98ΨΕ6-ΠΨΕ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης χρονικής διάρκεια δύο (2) ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για ένα (1) συν ένα (1) έτος, για την ανάδειξη πλειοδότη/ών διαδικασίας παροχής διευκολύνσεων «Αποθήκευσης αεροπορικού καυσίμου JP – 8» σε διάφορα Α/Δ της ΠΑ [ΚΕΔΑ Σαντορίνης, Α/Απ Καρπάθου και 130 ΣΜ (Λήμνος)], συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 718.037,38€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για τις “Προεργασίες-Αποξηλώσεις-Εργασίες Κατασκευής Οδοστρωσίας – Ασφαλτικών” στο πλαίσιο του έργου “Αποκατάσταση Επιφάνειας Κύλισης Τμημάτων Οδικού Δικτύου 114ΠΜ” (ΑΕΕ: 07/21)

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου για τις “Προεργασίες-Αποξηλώσεις-Εργασίες Κατασκευής Οδοστρωσίας – Ασφαλτικών” στο πλαίσιο του έργου “Αποκατάσταση Επιφάνειας Κύλισης Τμημάτων Οδικού Δικτύου 114ΠΜ” (ΑΕΕ: 07/21), συνολικού προυπολογισμού εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (192.240,00 €) , χωρίς ΦΠΑ, ήτοι διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (238.377,60 €) με ΦΠΑ 24%.

d-pr-08-21-206pay

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008983113

Η Περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008986394 και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω89Π6-ΔΑΟ

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ”ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” του πεδίου ”ΕΣΗΔΗΣ-Προμήθειες και Υπηρεσίες” της πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 135967