Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.09/2021 για την Περιοδική Προμήθεια Κατεψυγμένων Ιχθύων – Λαχανικών – Πίτσας προς Κάλυψη Αναγκών της 115ΠΜ

H 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατ’ άρθρο 117 του Ν.4412/16, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος), εκτιμώμενης αξίας ποσού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων πλέον ΦΠΑ. Η χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανέρχεται σε δύο (2) έτη από υπογραφής της, χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

ΑΔΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 6Θ196-Ζ3Ι

ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008830149

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98196-%CE%963%CE%99

1. Δ.9_21 Προμήθεια Κατεψυγμένων-1

ΤΕΥΔ (3)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (1)

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 29/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/07/2021