∆ιακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 09/21 της 114 ΠΜ για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής – Αποκοµιδής Αυτοφυούς Χόρτου.

H 114 ΠΜ προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισµό σε Ευρώ µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής – αποκοµιδής αυτοφυούς χόρτου Μονάδος. Η εκτιµώµενη έκταση στην οποία φύεται το εν λόγω χόρτο ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα (450) στρέµµατα περίπου και η κοπή – αποκοµιδή θα γίνει εφάπαξ (µία φορά). Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η υψηλότερη προσφερόµενη τιµή. Η προσφερόµενη τιµή επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3,6%.

ΑΔΑ: 6Ω6Λ6-TΨΨ

ΑΔΑΜ: 21PROC008772994

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A96%CE%9B6-%CE%A4%CE%A8%CE%A8

6Ω6Λ6-ΤΨΨ

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 16/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/06/2021