Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ. αριθμ. 01/2021 της 350ΠΚΒ, με Αντικείμενο την Αποθήκευση Ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων, Συνολικού Χώρου 570 τμ, σε Αποθηκευτικό Χώρο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

H 350 ΠΚΒ  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την αποθήκευση ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων στο Πλαίσιο Συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη Διαχείριση της Προσφυγικής Κρίσης, συνολικού χώρου πεντακοσίων εβδομήντα (570) τετραγωνικών μέτρων, σε αποθηκευτικό χώρο στον Νομό Θεσσαλονίκης, με εκτιμώμενη αξία 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 24%).
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΑΔΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: Ψ6ΖΣ6-ΤΤΦ

ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008752534

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A86%CE%96%CE%A36-%CE%A4%CE%A4%CE%A6

Ψ6ΖΣ6-ΤΤΦ

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 14/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/06/2021