Διενέργεια Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 08/21 της 114ΠΜ για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής – Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου – ΑΔΑ: ΩΝΓΜ6-Δ5Ν

Η 114ΠΜ προκηρύσσει Πρόχειρο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές για την ανάδειξη πλειοδότη κοπήςαποκομιδής αυτοφυούς χόρτου Μονάδος. Η εκτιμώμενη έκταση στην οποία φύεται το εν λόγω χόρτο ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα (450) στρέμματα περίπου και η κοπήαποκομιδή θα γίνει εφάπαξ (μία φορά).

ΑΔΑ: ΩΝΓΜ6-Δ5Ν

ΑΔΑΜ: 21PROC008713567

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 04/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/06/2021