Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.37/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «DC PROBE CAPACIMETER», Κάλυψης Απαιτήσεων Επίγειου Εξοπλισμού για Α/Φ C-27J (O/N 203397)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια ενός (1) τεμαχίου υλικού «DC PROBE CAPACIMETER», κάλυψης απαιτήσεων επίγειου εξοπλισμού για Α/Φ C-27J (O/N 203397), CPV: 38340000-0.

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 02/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/06/2021