Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.14/2021 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Χοιρινού προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ – ΑΔΑ: ΩΥΚΚ6-ΘΣΓ

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Χοιρινού προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β
Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ
(Δ. 14/21), με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών).

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΩΥΚΚ6-ΘΣΓ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.14/21

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 25/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/07/2021