Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.10/2021 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ – ΑΔΑ: Ψ61Ν6-Κ09

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β
Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ
(Δ. 10/21), με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών).

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: Ψ61Ν6-Κ09

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.10/21

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 25/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/07/2021