ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ILS MARK 20A ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 123 ΣΤΕ (Δ.07/21)-ΑΔΑ:6Ξ4Τ6-ΝΧΛ

 

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό (Δ.07/21) σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Ειδών
Συντήρησης Συστήματος ILS MARK 20A προς Κάλυψη Αναγκών 123 ΣΤΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:6Ξ4Τ6-ΝΧΛ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.07/21

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 17/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/07/2021