Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.09/2021 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Γεώμηλων προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ – ΑΔΑ: ΨΒΡΛ6-ΓΒΑ

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Γεώμηλων προς
κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες
ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή στο
σύνολο των ειδών).

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΨΒΡΛ6-ΓΒΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.09/21

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 25/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/07/2021