Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.44/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Γραμμή Σύνδεσης Εγχυτή & ΣΕΤ Συρίγγων Σκιαγρ/κού Ορού Εγχυτή) για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ67Π6-ΣΤ5

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 02/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/06/2021