Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.08/21) της 117ΠΜ για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Α/Δ Ανδραβίδας – ΑΔΑ: ΨΝΡΚ6-1Ο8

Η 117ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος,την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης χιλίων τριακοσίων πενήντα οκτώ (1.358στρ.) στρεμμάτων από ελεύθερους χώρους της Α/Δ Ανδραβίδας. Η τιμή εκκίνησης, για το σύνολο της έκτασης, ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€)και επιβαρύνεται με χαρτόσημο ποσοστού 3,6%.

ΑΔΑ: ΨΝΡΚ6-1Ο8

ΑΔΑΜ: 21PROC008650398

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9D%CE%A1%CE%9A6-1%CE%9F8

Υπεύθυνη δήλωση(1)

Οικονομική προσφορά(2)

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 24/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/06/2021