Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.06/2021 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Διατροφής –Παντοπωλείου προς Κάλυψη Αναγκών της – ΑΔΑ: 6ΚΦ36-69Δ

Η 115ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατ’ άρθρο 117 του Ν.4412/16 με σκοπό την επιλογή αναδόχου/ων στο αντικείμενο της περιοδικής προμήθειας ειδών διατροφής παντοπωλείου, ως τα είδη του Πίνακα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» της Διακήρυξης προς κάλυψη αναγκών της σε βάθος τριετίας (3ετίας), εκτιμώμενης συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 34.583,00 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων πλέον ΦΠΑ ή 39.166,79 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.

ΑΔΑ: 6ΚΦ36-69Δ

ΑΔΑΜ: 21PROC008688231

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 31/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/06/2021