Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 06/21 της 114ΠΜ για την Προμήθεια Ενός (1) Πετρελαιοκίνητου Ανυψωτικού Περονοφόρου Οχήματος, για Κάλυψη Αναγκών της Πτέρυγας – ΑΔΑ: ΨΛΕΗ6-ΤΛΡ

Η 114ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια ενός (1) πετρελαιοκίνητου ανυψωτικού μηχανήματοςως τον Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της Διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 28.300,00 € χωρίς ΦΠΑ (35.092,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 24%).

ΑΔΑ: ΨΛΕΗ6-ΤΛΡ

ΑΔΑΜ: 21PROC008631567

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9B%CE%95%CE%976-%CE%A4%CE%9B%CE%A1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ(1)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 20/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/06/2021