Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2/21 της Μ.ΓΕΑ, για την Περιοδική Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματιστικών – ΑΔΑ: ΨΘΛ56-ΘΡΛ

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία κατά άρθρο 118, του Ν.4412/16, για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα, χρονικής διάρκειας έως 31 Δεκ 21, για την περιοδική προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών Μ.ΓΕΑ και υποστηριζόμενων Μονάδων έτους 2021, συνολικής εκτιμώμενης αξίας δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα Ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (19.660,81€), πλέον ΦΠΑ 24%.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΘΛ56-ΘΡΛ

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 19/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/05/2021