Διακήρυξη Υπ’αριθμ. 9/21 της 117ΠΜ για Εκμίσθωση 580 Ελαιόδεντρων από τους Ελεύθερους Χώρους Α/Δ Ανδραβίδας

Η 117ΠΜ, κατόπιν εξουσιοδότησης του ΔΣ/ΜΤΑ (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 6/24321), θα διενεργήσει στα γραφεία της (Ανδραβίδα Ηλείας), δημόσιο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με διαπραγματεύσεις για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 580 ελαιοδέντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ανδραβίδας, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.01.2025, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο, μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ. Οι προσφορές  θα αφορούν ετήσιο κατά ελαιόδεντρο μίσθωμα (για ολόκληρο τον προσφερόμενο αριθμό ελαιόδεντρων) με  ελεύθερη τιμή εκκίνησης ανά ελαιόδεντρο,για το πρώτο 1ο έτος της μίσθωσης, προσαυξανόμενο κατά ποσοστό 2% ετησίως, υπολογιζόμενου στο διαμορφούμενο κάθε χρόνο νέο μίσθωμα.

1β. Διακήρυξη

2β. Όροι Συμφωνιών

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 26/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/06/2021