Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 05/2021 της 115 ΠΜ για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Δύο (2) Προκατασκευασμένων Μεταλλικών Οικίσκων.

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά, με σκοπό τη σύναψη συμφωνητικού στο αντικείμενο της προμήθειας και εγκατάστασης δύο (2) προκατασκευασμένων μεταλλικών οικίσκων προϋπολογισμού  είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος (οικίσκο), αποκλειστικά βάσει της τιμής, ήτοι η χαμηλότερη τιμή ανά οικίσκο. Επισυνάπτονται υποδείγματα υπεύθυνης δήλωσης και οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή.

Διαύγεια: ΑΔΑ: ΨΕ1Δ6-Ν9Υ          https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%951%CE%946-%CE%9D9%CE%A5

ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 21PROC008586448

ΨΕ1Δ6-Ν9Υ

Παράρτημα Β της Διακήρυξη ΠΕΕ 5_21 για προμήθεια οικίσκων ΑΑ

Παράρτημα Γ της Διακήρυξη ΠΕΕ 5_21 για προμήθεια οικίσκων ΑΑ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 12/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/05/2021